Elektronická evidence tržeb (EET) – právnické subjekty


Stáhnout PDF

INFORMACE k informačnímu systému IMES - 09.2019

1.  Elektronická evidence tržeb  (EET) – právnické subjekty

1.1.       Legislativa

·         Elektronickou evidenci tržeb (dále jen EET) vymezuje zákon č. 112/2016Sb., o evidenci tržeb. EET eviduje každou hotovostní platbu (s určitými výjimkami) na centrálním serveru Finanční správy. 

·         V první fázi od 1. prosince 2016 se týká podnikatelů (fyzických i právnických osob), jejichž předmětem činnosti je ubytování, stravování a pohostinství. V druhé fázi od 1. března 2017 se připojí segment maloobchody a velkoobchody. Ve třetí fázi od 1. 3. 2018 se zapojí podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti,  tj. např. svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), dopravu či zemědělství, s výjimkou těch, které jsou zařazeny do čtvrté fáze. Od 1. 6. 2018 se jako poslední do evidence zapojí vybraná řemesla a výrobní činnost.

·         Doporučujeme ověřit si, zda od 1.12.2016 je pro vás evidence tržeb povinná! Dne 31.8.2016 finanční správa zveřejnila metodiku k evidenci tržeb, která řeší i okruh služeb podléhajících evidenci tržeb v první etapě, tedy již od 1.12.2016. Oproti původnímu výkladu, kdy mělo být rozhodující zatřídění dle klasifikace NACE (např. i prodej párku v rohlíku nebo stánkový prodej svařáku by tak evidenci tržeb podléhal již od 1.12.2016), změnila finanční správa názor a v prvé etapě bude požadovat evidenci jen u těch stravovacích služeb, které jsou poskytovány v odpovídající provozovně (restauraci, předzahrádce, jídelním voze) a k této provozovně jsou poskytovány alespoň některé doplňkové služby – např. stoly a židle, vytápění/klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor. Dále je v metodice uvedeno, že pokud poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě své hlavní činnosti i činnosti malého rozsahu tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, nebude Finanční správa evidování tržeb z takovýchto minoritních činností vymáhat až do okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.

Zde to chápeme tak, že např. pro zemědělské podniky je hlavní činností zemědělská prvovýroba a stravovací služby jsou minoritní činností, kdy při splnění podmínky, že u dané provozovny tržby činí maximálně  49 % a současně nepřevyšují 175 tis. Kč  ročně, finanční správa nebude požadovat evidenci tržeb.

·         Principem je, že software přes internet z registrační pokladny pošle (přes webovou službu (WSDL)) datovou (XML) zprávu s údaji o platbě, zpět obratem obdrží unikátní identifikační kód, pod kterým je platba evidována, a zákazníkovi vytiskne účtenku s tímto kódem. Zákazník sice není povinen účtenku převzít, ta je ale i bez toho dokladem, že hotovostní transakce bude řádně zdaněna. Systém předpokládá několik různých výjimek, například pro situace, kdy v daném okamžiku selže internetové připojení nebo v určitém místě nebude vůbec k dispozici, ale princip kontroly přijaté tržby zůstává stejný.

·         Odeslání je nutné provést do 24 hodin po vystavení dokladu.

·         Evidovanou tržbou je každá platba, která není ojedinělá a je uskutečněna prostřednictvím:

-       hotovosti (české i zahraniční mince a bankovky)

-       kartou, tj. bezhotovostním převodem k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce  

-       šeku, směnky

-       jiných forem, které jsou vnímány jako prostředek placení např. stravenky, poukazy ….

·         Jde o daňové příjmy z podnikání (neplatí pro nedaňové příjmy ve vazbě na zákon o dani z příjmu.

·         U faktur není podstatná forma úhrady, která je na fa uvedena.  Podstatné je, jakým způsobem byla příslušná částka fakticky zaplacena. Pokud byla částka uvedená na faktuře nebo její část uhrazena v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem, vzniká poplatníkovi povinnost tržbu zaevidovat.

·         Za ojedinělou (a tedy nepodléhající EET) lze považovat zcela výjimečnou platbu v hotovosti např. platbu za ojedinělý prodej vyřazeného majetku.

·         Pokud poplatník zaeviduje platbu, která není evidovanou tržbou, nebude to bráno ze strany orgánů příslušných k prověřování za chybu.

·         Kompletní informace získáte na portálu http://www.etrzby.cz

1.2.       Autentizační údaje a certifikát

·         Pokud podnikatel vyhodnotí, že mu vznikne povinnost evidovat tržby, musí požádat o přidělení autentizačních údajů. Žádost lze podat na Daňovém portále, nebo osobně na FÚ.

·         Přes autentizační údaje se podnikatelé následně přihlásí do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. V ní musí ještě před startem evidence vyplnit údaje o všech provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Poté, co podnikatel uvede údaje o provozovnách, může v dané aplikaci získat digitální certifikát, který se nahraje do IMESU. 

2.   Řešení v IMESU  

2.1.       Do EET budou vstupovat doklady tržeb z těchto modulů:

-       pokladní kasa – služby i skladové položky

  • pokladna – tržbové paragony v režimu operativy nebo zápisu a to i bez rozpisu do řádků,   nedaňové příjmové doklady z následné úhrady faktur v modulu pokladny

-       zásoby – vystavené stvrzenky za skladové položky i služby

-       kniha faktur – faktury uhrazované v hotovosti

2.2.       Tisk stvrzenky

·         Při uložení jakéhokoli dokladu, který eviduje hotovostní příjem tržby (nebo jeho vratku), dojde k jejich automatickému odeslání na portál. Kompletní tisk „účtenky“ se všemi legislativními náležitostmi je možný až po uložení dokladu, kdy portál EET vrátí identifikační kód účtenky (FIK). V případě chyby nebo varování se problém vypíše uživateli na obrazovku.

·         Na „účtence“ (paragon, stvrzenka, faktura) budou doplněny nebo upraveny následující údaje (viz. požadavek § 20 zákona o evidenci tržeb):

-       fiskální identifikační kód FIK

-       označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna (od číselné řady)

-       bezpečnostní kód poplatníka -  dle určeného algoritmu výpočtu (z tabulky EET)  

-       údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu  (od číselné řady) 

-       označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována  (sl. číselná řada dokladů) 

-       pořadové číslo účtenky (řada, doklad + posledních 6 pozic č. paragonu – jen u pokladny)

-       datum a čas přijetí tržby nebo vystavení dokladu, pokud je vystaven dříve než je přijatá tržba

-       celkovou částku tržby (DPH + základ - z rekapitulace DPH) v účetní měně

-       daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje

2.3.       Ostatní

·         Neodeslané doklady v interaktivním režimu (např. nefungoval internet) bude moci obsluha odeslat 2 způsoby:

-       Jednotlivě – menu na pravé tlačítko z prohlížeče

-       Hromadně – podmenu v hlavním menu Operace

·         Do přehledů jednotlivých modulů bude doplněn sloupec FIK a provozovna

·         Budou vytvořeny kontrolní sestavy odeslaných a neodeslaných dokladů ze souboru EET IMES.   

·         Odeslaný doklad nebude možné v IMESu stornovat, vymazat ani opravit v režimu editace. Opravu je nutné provést jen formou následného dokladu či paragonu.

3.  Harmonogram

3.1.       Ověření v IMESu

·         Koncem října 2016 vystavíme demoverzi na možnost ověření všech podporovaných způsobů vystavení dokladů o příjmu tržeb v hotovosti pro potřeby EET.

3.2.       Termín předání řešení  uživatelům

·         Testovací programy v konečné úpravě budou k dispozici až od 1.11.2016. Do té doby si MF vyhrazuje právo změny struktury XML souboru EET.

·         Předání verze s kompletním řešením zákazníkovi předpokládáme do 20.11.2016. Bude se jednat o zákazníky, kteří spadají do první fáze povinnosti evidence EET viz. bod 1.1.. Ostatní fáze verzi dostanou spolu s legislativní verzí v průběhu ledna a února 2017.

3.3.       Co je úkolem uživatele

3.3.1.  Mimo IMES

·         Uživatel získá autentizační údaje a certifikát viz. bod 1.2.

3.3.2.  V IMESu (na verzi, která řešení obsahuje)

3.4.       Nastavení

·         Upravit nastavení šablon a tím i způsob pořízení ve vazbě na výše uvedené řešení IMES

·         Licence – nastavit provozovnu

·         Číselné řady  (C0301)

  • nastavit požadavek na tvorbu EET (zatrhnout, že tam příslučná řada vstupuje)
  • nastavit provozovnu – pokud je jedna, tak se přebírá z licence a u řady se nanaplňuje

·         Zkontrolovat a nastavit nově upravené tisky “účtenek” (viz. výše). Problém vznikne u případných uživatelských dokladů, které se budou muset upravit individuálně.

3.5.           Možnosti a příklady

·         Pokud se do IMESu bude převádět vystavení dosud ručně evidovaného příjmu tržeb, je třeba určit jednu z níže uvedených forem evidence popř. jejich kombinace. Výběr způsobu evidence záleží na potřebách uživatele.  

·         Příklady výběru evidence tržeb v hotovosti ve vazbě na potřeby uživatele: 

1.    Neklade se podstatný důraz na rychlost vystavení dokladu

·         pracovník vypisující ruční tržbové doklady nepotřebuje ke své práci příruční pokladnu (nevede pokladní výdeje ani zálohy, jen vystavuje ruční tržbové doklady a získané tržby odvádí do hlavní pokladny) a navíc v IMESu současně již pracuje v modulu Zásoby.

·         V tomto případě doporučujeme vystavování stvrzenek na tržby v hotovosti v modulu Zásoby “Stvrzenky – paragony – faktury v hotovosti”.

·         pracovník vypisující ruční tržbové doklady potřebuje ke své práci pokladnu (kromě  vystavení příjmových tržbových dokladů se evidují i jiné příjmy (např. dotace pokladny) a výdajové doklady 

·         v tomto případě je výhodné vystavovat stvrzenky, paragony nebo fa v hotovosti přímo v modulu Pokladna  

·         oba výše uvedené příklady lze využít pro skladové zásoby i služby a to v různých modifikacích aktualizace skladu a účtování – záleží na nastavení parametrů a předkontací:

  • bez aktualizace skladu a bez účtování
  • bez aktualizace skladu s účtováním tržeb
  • s aktualizací skladu a s účtováním tržeb
  • s aktualizací skladu a bez účtování tržeb

2.      Je kladen velký důraz na rychlost vystavení dokladu (např. V maloobchodě)   

-       v tomto případě doporučujeme úlohu Kasa více informací na www.pokladnikasa.cz

-       formulář se ovládá dotykově nebo přes klávesnici, jde o klasický program “kasy”, s kterým se  setkáváme běžně ve větších obchodech

-       odpis ze skladu ručně nebo automaticky dávkově ve zvolených intervalech Máte zájem? Kontaktujte nás


Adresa společnosti

logo
SOFTWARE OK Příbram, s.r.o.
tř. Kpt. Olesinského 43
261 01 Příbram II
E-mail
hotline@softok.cz
Najděte nás na Facebooku
Načítám, prosím vydržte...